نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه

2 دانش آنوخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

آگاهی از عملکرد تمام جنبه های سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) انجام شده، اما می توان به کاستی هایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته، نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخص ها و بین چهار وجه، یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخص ها اشاره نمود. در پژوهش حاضر، سعی شد تا با تمرکز بر روابط علی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه ها، روش کارت امتیازی متوازن ارتقاء داده شود. برای این کار ابتدا، تمام روابط میان چهار منظر BSC با روش نقشه شناختی فازی تعیین، و از آن برای بدست آوردن یک ساختار شبکه به کار گرفته شد. و پس از آن، این ساختار شبکه برای ایجاد یک مدل شبکه ای تحلیل پوششی داده ها(NDEA) مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این پس از مرور ابزار مختلف برای ارزیابی کارایی، یک رویکرد جدید با روش BSC و نقشه شناختی فازی با تکیه بر مدل شبکهDEA ایجاد شد. در نهایت، این مدل برای ارزیابی کارایی در بانک مسکن استان فارس به کار گرفته شد و نتایج نشان می دهد که که منظر رشد و یادگیری نیازمند بیشترین توجه می باشد زیرا میانگین نمره این مرحله کمتر از سایر مراحل است. به علاوه بهترین نمره کارایی مربوط به منظر مشتری می باشد. این یافته ها می تواند در فرایند ارزیابی کارایی درسازمان های مختلف استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maskan bank branches efficiency assessment of Fars province using a combination of balanced scorecard approach and fuzzy cognitive map

نویسنده [English]

  • Morteza Shafiee 1

چکیده [English]

In today's competitive and global economy, the life and activity of the organization is determined by the ability to compete and adopt the most appropriate policy against environmental changes. In this regard, the knowledge about the performance of all aspects of the organization is vital for management decisions. Although extensive studies has been carried out in evaluating the performance of organizations through the balanced scorecard (BSC), but there are defects such as focusing on a one-way causality, ignoring the replacement between indexes and between the four-way, and equality between weighted value of indexes. In the present study, focusing on the casual relationships between factors and also between the direction and strength of these relationships, we tried to improve the balanced scorecard method. To do this, first all the relationships between the four dimensions of BSC were determined using fuzzy cognitive map, and it was then used to obtain a network structure, which was used later to create a network data envelopment analysis (NDEA) model. Finally, this model was used to evaluate the performance in Maskan Bank of Fars province. The results show that between 82 branches investigated, 15 branches were efficient and the others inefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Performance assessment
  • balanced scorecard
  • fuzzy cognitive map
  • data envelopment analysis (DEA)
  • Network data envelopment analysis (NDEA)
آذر، عادل و فضلی، صفر، طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از DEA، مدرس علوم انسانی، 3 : 99-124،1381.
تقی زادگان کلوجه، عباس، کاربرد روش نگاشت ادراکی فازی در سیستم پرداخت ازطریق موبایل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین، 1387.
طبرسا، غلامرضا، بررسی و توضیح الزامات استراتژیک از سازمان های دولتی در مدل ارزیابی عملکرد، جهاد دانشگاهی، تهران،1387.
کاسکو، بارات، تفکر فازی، ترجمه غفاری، علی و همکاران، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1377.
محمودیان، محمود و ناصر زاده، سید محمو رضا و ونصوری، طاها، شبیه سازی رضایتمندی مشتریان بانک با استفاده از نقشه شناختی فازی، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، 1385.
یلس یوران اولوه وآنا شوستراند، کارت امتیازی متوازن. ترجمه علیرضا علی سلیمانی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1386.
Ahn, H, Applying the balanced scorecard concept: An Experience Report,Journal of Long Range Planning,2001.
Banker,R.D,Thrall,R.M,Estimation of Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 1992, 62, 74-78.
Biloslavo, R , Dolinšek, S, Scenario planning for climate strategies development by integrating group delphi, AHP and dynamic fuzzy cognitive maps, foresight, 2010, 12(2): 38-48.
Borrie, D, Isnandar, S ,Ozveren, C. S,The use of fuzzy cognitive agents to simulate trading patterns within the Liberalised UK electricity market,In Universities Power Engineering Conference, 2006, 3 :1077-1081.
Bueno, S , Salmeron, J. L, Fuzzy modeling enterprise resource planning tool selection, Computer Standards & Interfaces, 2008, 30(3): 137-147.
Chan, L , Ho, S.K, 1997. The use of balancedscorecard in canadian hospital, available from: http://aaahq.Org/north east/2000/q17.
Cook Wade D, Zhu Joe، Bi Gongbing Yang Feng, Network DEA: Additive efficiency decomposition, European Journal of operational Research 207،2010,1122-1129.
Folan, p, and Browne, J, A review of performance measurement: towards performance management, Computer industry, 2005, 56, pp. 663-680
Ghalayini,A.M,Noble, J.S,The changing basis of performance measurement, International Journal of Operations & Production Management, 1996,16: 63-80.
Kaplan, R.S, Norton, D.P, Linking the balanced scorecard to strategy, In: California Management Review, 1996, 39: 53-79.
Kaplan, R.S ,Norton, D.P, The balanced scorecard: measures that drive performance, Harvard Bus, Rev, 1992 70 :9–71.
Lin، li- Hung , Hsied ling-feng, Aperformance evaluation model for international tourist hotels in Taiwan- An application of the relational network DEA, I International Journal of  Hospitality Managment،2010, 29: p 14-24.
Martinsons, Maris , Davison, Robert , Tse Dennis, The balanced scorecard : a foundation for the strategic management of information systems, Decision support systems, Volum 25,issue 1, 1999, pages 71-88 .
Xirogiannis G, Glykas M, Fuzzy cognitive maps in business analysis and performance-                 driven change, IEEE Transactions on Engineering Management, 2004,Vol. 51, No. 3.