نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی در جـذب دانشـجویان مسـتعد وجود داشته است. از سوی دیگر، دانشجویان نیز معیارهای متعددی را برای انتخاب دانشگاه در سـطح تحصـیلات تکمیلی در نظر داشته‌اند. این تحقیق باهدف تعیین جایگاه رقابتی دانشکده مدیریت این سه دانشگاه و برای یافتن پاسخ به این سؤال انجام شد کـه «وضـعیت پذیرفتـه‌شدگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشگاه‌های تهـران و شـهید بهشـتی ازنظر متغیرهای رتبه کنکور، تعداد پذیرش، معدل کارشناسی، نوع دانشگاه محل تحصیل، مرتبط بودن رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و سن چگونه بوده است؟». این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی با رویکرد تطبیقی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد در سه دانشکده مدیریت دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی از سال 1388 تا 1392بود. یافته‌ها نشان داد که دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دو دانشگاه دیگر در رشته‌های مدیریت بیشترین پذیرش دانشجو را داشت و میانگین رتبه پذیرفتـه‌شـدگان این دانشگاه پایین‌تر از دو دانشگاه دیگر بود. معدل کارشناسی و سن پذیرفته‌شـدگان در سه دانشگاه، فاصله عمده‌ای باهم نداشتند. در متغیرهای دیگر نیز وضعیت مشابه و یکسانی بین سه دانشگاه حاکم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study on the Situation Of Postgraduate Students Accepted in the Fields of management in the Allameh Tabataba'i, Tehran and Shahid Beheshti Universities

نویسندگان [English]

  • vajhollah ghorbanizadeh
  • Mohammad Amini
  • Jafar Rashidi

ATU

چکیده [English]

There is a serious competition between Allameh Tabataba'i, shahid Beheshti, and Tehran Universities to attract the best students. In other side, students have considered several indicators to choose university for higher education. The aim of this research is to determine management faculties’ competitive position in these Universities and also to find an answer to this question: what is the position of Allameh Tabataba'i University postgraduate students compared to two other universities based on variables such as: rank of entrance examination, number of acceptance , average of undergraduate scores, type of undergraduate university, relationship between educational field in BS and MA, and students age. This practical research uses descriptive study and has comparative approach. The data was collected from three management faculty for 2009 to 2014. The findings indicate that Allameh Tabataba'i University has accepted MA students in management more than two other universities and its MA students have lower average of entrance examination rank. There were no main distances on average of undergraduate scores and MA students’ age between these universities. There were similar situations about the other variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • MA entrance examination rank
  • comparative study
  • Allameh Tabataba'i University
احمدوند، ش. (1393، 3 27). بی انگیزگی، رتبه علمی دانشگاه علامه را کاهش داد. بازیابی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا): http://www.irna.ir/fa/News
احمدی، س.، عین‌اللهی، ب.، اکبری لاکه، م. (1392، بهار). شاخصهای رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های ایران و جهان. طب و تزکیه، 22(1)، ص. 9-16.
آذر، ع.، مومنی، م. (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1). تهران: سمت.
آراسته، ح.، فاضلی‌ماسوله، ط. (1390، زمستان). رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 52(سال سیزدهم)، ص. 87-101.
اقبالی، ع.، گسکری، ر.، رستمی، ا. (1384، پاییز). رتبه‌بندی دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 70، ص. 69-89.
الوانی، س. م. (1392). مصاحبه ویژه با پدر مدیریت دولتی و چهره ماندگار مدیریت ایران سید مهدی الوانی. (ف. ع.-د. دولتی«چاوش»، مصاحبه کننده)
الوانی، م.، واعظی، ر. (بی تا). مقدمه‌ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت. مطالعات مدیریت.
ایلنا. (1392، 5 26). اقدام تاملبرانگیر رئیس دانشگاه علامه طباطبائی. بازیابی از خبرگزاری کار ایران: http://www.ilna.ir/
پاکزاد، م.، خالدی، آ.، تیموری، م. (1391، بهار). بررسی تطبیقی نظام‌های بین المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. رهیافت، ص. 71-93.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. (1392). رتبهبندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ایران. بازیابی در آبان 1394، از http://www.isc.gov.ir
حافظ‌نیا، م. (1389). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
خاتمی فیروزآبادی، ع.، بامدادصوفی، ج.، محبی، ح.، رحیمی. (1393، بهار). ارائه مدلی جهت تعیین تعداد مطلوب دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطائی بر مبنای رویکرد فازی. طالعات مدیریت صنعتی، 12(32)، ص. 67-97.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا. (1393، 2 28). http://www.irna.ir/fa/News.
خسروجردی، م.، زراعت‌کار، ن. (1391، پاییز). مروری بر نتایج هفت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان. پردازش و مدیریت اطلاعات، 1(28)، ص. 71-84.
دانایی‌فرد، ح.، الوانی، م.، آذر، ع. (1391). روششناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار-اشراقی.
دانشگاه علامه طباطبائی. (1394، 12). بازیابی از سایت داشگاه علامه طباطبائی;: http://www.atu.ac.ir/
دلاور، ع. (1391). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
سایت دانشکده مدیریت شهید بهشتی. (1394، 12). معرفی. بازیابی از http://sbu.ac.ir/
سکاران، ا. (1392). روشهای تحقیق در مدیریت. (م. صائبی،  م. شیرازی، مترجم) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم. (1393، 6 29). بازیابی از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری: http://www.atf.gov.ir/
سهرابی، ا. (1380، شماره 13 ). ارزیابی مؤسسات آموزش عالی دولتی. مجله مجتمع آموزش عالی قم، ص. 169-189.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی. (1384). شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صابری، ر. (1391، 4 23). ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علامه. (خبرگزاری خانه ملت(مجلس شورای اسلامی)، مصاحبه کننده) http://www.icana.ir.
عنایتی نوین فر و همکاران، ع. (1391، فروردین 21). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههای صنعتی در سال 1387: نمونه دانشگاه‌های صنعتی شهر تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 66، ص. 145-167.
غفاری، غ. (1387، آبان 26). منطق پژوهش تطبیقی و مسایل روش شناختی آن. بازیابی از انجمن جامعه شناسی ایران: http://www.isa.org.ir/
فرامرز قراملکی، ا. (1392). روششناسی مطالعات دینی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
لیوننبرگ، ف.، ایربای، ب. (1390). روشهای تحقیق و نگارش پایاننامه در علوم اجتماعی، علوم رفتاری و مدیریت. (و. قربانی‌زاده، م. حسینی‌مرام، مترجم) تهران: جهاد دانشگاهی.
محمدی، م.، متقی، ا. (1386، پاییز و زمستان). بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی بین سال‌های1381-1386. مجله کتابداری، 40(46)، ص. 155-177.
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران. (1394، 12 19). آموزش مدیریت در محیط چهارم. بازیابی از مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران: http://utec.ut.ac.ir/
نصر و همکاران، ا. (1386، بهار). بررسی ملاکهای انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه های دولتی و مقایسه آن بر مبنای تحصیلات پدر،رشته تحصیلی،سن و دفعات شرکت در آزمون سراسری. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، 5، ص. 113-142.
Azarian، R. (2011، April). Potentials and Limitations of Comparative Method in Social Science. International Journal of Humanities and Social Science، 1(4)، pp. 113-125.
Collier، D. (1993). The Comparative Method. Washington: American Political Science Association.
Goodrick، D. (2014). Comparative Case Studies. Florence، Italy: UNICEF Office of Research.
GUALBERTO، B.-C.، OLGA، G.-M.، MARÍA PAZ، B.-S.، & OSCAR، V.-M. (2007). Comparative study of international academic rankings of universities. Scientometrics، DOI: 10.1007.