دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 1-216 
6. مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

صفحه 151-178

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری


7. شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب

صفحه 179-202

محمد نبی شهیکی تاش؛ حدیثه محسنی؛ کامران محمودپور