دوره و شماره: دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 1-215