طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت )رویکرد مدل کانو فازی(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش اموخته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از تکنیک های به کاررفته در مباحث کیفیتی مدل گسترش مشخصه های کیفیت است و یکی
از ابزارهای مورد استفاده در این روش، تکمیل خانه کیفیت و در نتیجه تعیین ضریب اهمیت
خواسته های مشتری است. مدل کانو یک مدل کیفیت دو بعدی است که به تولید کنندگان کمک
می کند تا خواسته های مشتری را به پنج دسته اساسی، عملکردی، مهیج، بی تفاوت و معکوس تقسیم
کنند. در این تحقیق با مشخص کردن خواسته مشتری به تعیین نوع آنها پرداخته می شود و سپس با
توجه به نسبت بهبود و درجه اهمیت نیازها، ضریب اهمیت هر نیاز تعیین می شود. از ضرایب اهمیت به
دست آمده می توان در تکمیل خانه کیفیت که یکی از ابزارهای مفید در گسترش مشخصه های
کیفیت است، استفاده کرد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که قصد دارد دستاوردهای علمی
حاصل از تحقیقات بنیادی را به حوزه تکنولوژی انتقال دهد.این چارچوب یک الگوریتم عمومی
است که برای هر محصولی قابل استفاده است، اما برای نمونه در سال 8811 در شرکت سیمان
به کار گرفته شده است. II لارستان تولید کننده سیمان پرتلند تی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and improvement of quality function development (fuzzy Kano approach)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Maryam Shariati rad 2
چکیده [English]

One of the trench that is used in quality desiccation is Quality
Function Deployment. One of the factors which has been used in this
method is accomplishing the house of quality and as a result is
determining the degree of importance of the customer's requirements.
Kano model is a kind of two dimensional model which help the
producers to divide the consumer's requirements in to five categories
including, basic, performance, attractive, indifferent quality and
reverse quality. In the survey by identifying the customer's
requirements we determine kind of them and then according to the
improvement ratio and the degree of importance is assigned. The
degrees of importance can be used for completing the house of quality
which is one of the useful tools in QFD. This research is public
algorithms that it can use for every product. For example it has been
used in Cement Company of larestan, product II Portland cement

کلیدواژه‌ها [English]

  • house of quality
  • Fuzzy Kano model
  • consumer's requirement
  • degree of important of consumer's requirement
9. مهرگان، محمد رضا. قاسمی، مهرداد.. "استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت
81،1381-61 ، شرکت های صنعتی". دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56
شناخت، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان شرکت آرماتت ، « . 2. اسدی، عبدالمجیدد . 1381
بده .» سازنده کف پوش سخت صنعتی با استفاده از روش توسعه مشخصه کیفیت
راهنمایی: محمد قدسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشدااه تربیدت
مدرس.
3. Houser, J.R. and Clausing, D., »The house of quality«. Harvard besiness
review, vol 32(5), PP 63-73,1998
4. Karsak, E.Sozer, S.Alptekin, S. »Product planning in quality function
deployment using a combined analytic network process and goal
programming approach«. Computers & industrial engineering, vol 44,
pp 171-190, 2002.
5. Chen, L.H and KO, W.C., »A fuzzy nonlinear model for quality
function deployment considering Kano concept«. Mathematical and
computer modeling, 2007.
6. Lee, Y.C, Sheu, L.C., and Tsou. Y.G; »Quality function deployment
implementation based on fuzzy Kano model: an application in PLM
system«, computer and industrial engineering, vol 55, PP48-63,2008
7. Matzler, K. and Hinterhuber, H. H., »How to make product
development project more successful by integrating kanos model of
customer satisfaction into quality function deployment«,
Technovation,Vol 18(1), p25-39,1998
8. Lee, Y. C. and Huang, S.Y, »a new fuzzy concept approach for kanos
model«, Expert system with application, vol 36, PP 4479-4484,2008.
9. Berger, C. et al, »Kano's methods for understanding customer defined
quality«. Center for quality management journal. Full, PP 3-35, 1993