دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-173 (این شماره مربوط به پاییز 1393 می باشد.)