بالانس خط دمونتاژ مبتنی بر مدل کانو و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: خط بازیافت ضایعات الکترونیکی)

مینا ریاحی؛ مصطفی زندیه

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8784

چکیده
  خط دمونتاژ قطعات گزینه مناسبی برای برای کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از ضایعات تولیدشده است.هدف مسئله بالانس خط دمونتاژ قطعات، هماهنگ کردن فعالیتهای خط دمونتاژ است به نحوی که کل زمانلازم در هر یک از ایستگاههای کاری تقریباً یکسان باشد. هدف اصلی فرآیند دمونتاژ قطعات استفاده مجدد ازاجزا و کاهش اثرهای نامطلوب روی محیط زیست است. این مقاله ...  بیشتر

تحلیل رقابت جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده

صدیقه خورشید؛ صمد نوجوان

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 61-97

چکیده
  رقابت جویی در مرکز و هستة کسب و کارها در اقتصاد بازار قرار دارد، و به معنای توانایی و کارکرد یکشرکت و بخش فرعی برای فروش و عرضة محصولات و یا خدمات در یک بازار مشخص است. مدل نیروهایرقابتی "پورتر"، یکی از مدل های شناخته شده برای تحلیل رقابت جویی شرکت ها است، که برای توسعة وتدوین استراتژی رقابتی به منظور افزایش حاشیه رقابتی آن ها به کار ...  بیشتر