نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

ارزیابی عملکرد به سازمانها در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری میرساند. هدف این پژوهم ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای فناور مستقر در پارک علموفناوری یزد با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و شمسیگما است. با توجه به مزایای استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و افزایم اثربخشی آن در ترکیب با شمسیگما از ترکیب آنها در این پژوهم استفاده شده است. ترکیب این روشها باعث افزایم اثربخشی و سودمندی شمسیگما و تحلیلپوششیدادهها میشود. در این پژوهم ممن بررسی ادبیات پژوهم با نظرخواهی از خبرگان و روش دلفیفازی معیارهای مؤثر در ارزیابی عملکرد شرکتهای واق در پارک علم و فناوری استخرا شده است و با مرور ادبیات پژوهم و نظر خبرگان، ورودی و خروجیهای مورد نیاز در تحلیلپوششیدادهها شناسایی شدند. سپس رویههای اجرایی تحلیلپوششیدادهها با هر کدام از مراحل چرخهی DMAIC ترکیب شده و از ابزارهای مناسب شمسیگما در مراحل این چرخه استفاده شده است. همچنین در مرحلهی تجزیه و تحلیل شمسیگما با استفاده از روش تحلیلپوششیدادهها رتبهبندی شرکتها تعیین شده است. نتایج حاصل از این پژوهم، به مدیران شرکتهای پارک علم وفناوری در شناسایی شرکتهای کارا و ناکارا و ورودی و خروجیهای مؤثر کمک خواهد کرد. همچنین با استفاده از مدل تلفیقی تحلیلپوششیدادهها و شمسیگما در این تحقیق میتوان نسبت به ارزیابی عملکرد دیگر سازمانها نیز اقدام نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for Evaluation and ranking of technological companies located in Science and Technology Park using combined approach of Data Envelopment Analysis (DEA) and Six Sigma methods ..

نویسندگان [English]

  • seyyed heydar mirfakhradini
  • fatemeh azizi

چکیده [English]

Performance evaluation is a systematic review that helps organizations to achieve their goals. This study evaluates and ranks Yazd Science and Technology Park’s high-tech firms, using integration Data Envelopment Analysis into Six Sigma methodology. In this study a combination of both methods is used to propose more effective and efficient performance evaluation framework. By studying research literature in the field of Science and Technology Park’s firms’ performance evaluation and using Fuzzy Delphi, Effective criteria for measuring the performance of Yazd Science and Technology Park’s firms are identified, then by reviewing research literature and experts’ opinions, inputs and outputs of DEA model are identified. Then, by using combining DMAIC circle and DEA, an inclusive approach for In the analysis phase of Six Sigma evaluating performance is suggested. process ranking of firms is identified using DEA scores. This research helps firms’ managers to find the effective criteria on their performance and how they can improve these factors and control its impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Performance Evaluation
  • Data Envelopment Analysis
  • Six Sigma
  • Yazd Science and Technology Park