نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه خوارزمی )نویسنده مسئول(

2 استادیار گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مسئله روزنامه فروش از نوع سیستم های موجودی تک دوره ای است که در زندگی واقعی ما بسیار رایج است.
با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیت های تخفیف که
شامل تخفیف کلی و نموی است و محدودیت بودجه و فضای انباار باا دو هاد دداکررساازی ساود و ساط
خدمت میپردازد.این اهدا با ارائه یک مدل غیرخطی مدلسازی میشود. دل این مدل با اساتفاده از نارا افازار
گمز8 و تکنیک های مختلف چند هدفه و با این فرض که توزیع هر محصول یکنواخت است صورت میگیارد.
همچنین مقایسه روش ها به دو صورت مقایسه آماری و تصمیمگیری چندگانه انجاا میگیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling a bi-objective newsboy problem with compound discount condition, considering Warehouse space and budget constraints and solving it by different approaches of MODM problems

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Karimi, 1
  • Seyed hamidreza Pasandideh 2

چکیده [English]

The newsboy problem is considered as a single period problem which is very common in our real life. This paper study the newsboy problem considering the discount constraint including quantity and incremental and also warehouse space and budget constraint with two objectives of profit and service level maximizing. These objectives are designed by an integer non - linear model. This model is solved by using GAMS software and various multi-objective techniques considering this assumption that each product distribution is uniform.
Also comparison of methods has been done in tow forms of statistical comparison and multiple decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsboy problem
  • Quantity discount
  • Incremental discount
  • Bi-objective optimization
H.Hwang ,“Multiple Criteria Decision Making”,Kent University Press,1990.
H.Bowker Albert,J.Lieberman Gerald,“Engineering tatistics”,Prentice-
Hall,1990.
S.Love , “inventory control”,McGrawwhill,1990.
Abdel-Malek LL, Otegbeye M “Separable programming/duality approach to solving the multi-product Newsboy/Gardener Problem with linear constraints”. Applied Mathematical Modelling 37 (6):4497-4508,2013
Chen S-P, Ho Y-H “Analysis of the newsboy problem with fuzzy demands and incremental discounts”. International Journal of Production Economics 129 (1):169-177,2011
Chen S-P, Ho Y-H “Optimal inventory policy for the fuzzy newsboy problem with quantity discounts”. Information Sciences 228 (0):75-89,2013
Khouja M “The single-period (news-vendor) problem: literature review and suggestions for future research”. Omega 27 (5):537-553,1999
pasandideh SHR , Niaki ST , Rashidi R “A two-echelon single-period inventory control problem under budget constraint”.International journal of advance manufacturing technology, 56:1205-1214,2011
pasandideh SHR , Niaki ST , Asadi K “bi-objective optimization of a multi-product multi-period three-echelon supply chain problem under uncertain environments: NSGA-II and NRGA” Information Sciences,
292:57-74,2015
pasandideh SHR , Niaki ST , Asadi K “optimizing a bi-objective multi-product multi-period three-echelon supply chain network with warehouse reliability” Expert System with applications,42(5):2615-2623,2015
23 مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 83 ، پاییز 49
Pando V, San-José LA, García-Laguna J, Sicilia J “A newsboy problem with an emergency order under a general backorder rate function”. Omega 41 (6):1020-1028,2013
Taleizadeh Ata Allah, department of industria Engineering , Iran University of Science and Technology, “A Hybrid meta-Huristic Method to Optimize Bi-Objective Single period Newsboy Problem With Fuzzy Cost and Incremental Discount”. Journal of Industrial Engineering3,
1-13,2009.
Taleizadeh Ata Allah ,department of industria Engineering , Iran University of Science and Technologyeh, “The Multi-product Multi-constraint Newsboy Problem With Incremental Discount and Batch Order”. Asian Journal of Applied Sciences1(2),110-122,2008
Zhang Guoqing, Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering,University of Windsor, “The Multi-Product Newsboy Problem With Supplier Quantity Discounts and a Budget Constraint”.European Journal of Operational Research206,350-360,2010
Zhang B, Du S “Multi-product newsboy problem with limited capacity and outsourcing”. European Journal of Operational Research 202 (1):107-113,2010