الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت منابع انسانی همانند هر موضوع علمی دیگر با رویکردهای جدیدی مواجه می شود که ناشی از الزامات محیط کسب و کار است. از آغاز شکل گیری رشته مدیریت منابع انسانی تاکنون دیدگاهی وجود دارد که معتقد به طراحی شغل در سازمان ها و سپس انطباق افراد با آن شغل است. اما شرایطی کنونی سازمان ها و افزایش اهمیت منابع انسانی به عنوان یک سرمایه دانشی، در حال تغییر این دیدگاه است. دیدگاه جدید اعتقاد دارد که هر سازمان به سرمایه انسانی مشخصی نیاز دارد که ارزش آفرینی استراتژیک و منحصر به فرد بالایی داشته باشد و در این صورت مدیریت منابع انسانی سازمان باید خود را با این افراد کلیدی منطبق نماید. مکانیزم انتقال سازمان ها از دیدگاه سنتی شغل محور به دیدگاه نوین دانش محور، معماری منابع انسانی نامیده می شود. مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که با مروری بر خواستگاه نظری معماری منابع انسانی برای اولین بار این رویکرد جدید را در یکی از سازمان های دولتی کشور مورد کند و کاو قرار داده و مدلی برای طراحی الگوی معماری منابع انسانی سازمان ها ارائه داده است. این مدل دارای شش بعد پیشرانه ها، عناصر پایه، سیستم مدیریت منابع انسانی، فعالیت های مدیریت منابع انسانی، رفتار افراد و محصولات معماری منابع انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Human Resource Architecture in Organizations

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyyed Naghavi 1
  • Hamid Reza Qasemi 2
چکیده [English]

Human resource management, like every scientific issue other, faces some new approaches that gain from contingents of business environment.  There  has been  a  perspective  since founding up  the human resource management major that has been believed to design job  in organization then adapting people into that job.  But, current conditions   of  organizations  and  increasing  important  of  human resource as a knowledge capital is changing this perspective. The new perspective believes each firm needs to a certain human capital whom has  strategic value-creating and high uniqueness, and in this state, human  resource management  of  firm  should adapts  to  the human capital. Mechanism of transit organization from traditional job-based perspective   to   new  knowledge-based   perspective   called   human resource architecture (HRA). In this paper, it is review on theoretical bases   of   HRA,   and   offers   a   model   for   designing   HRA   in organizations. The model has six dimensions including drivers, base elements, human resource system, human resource practices, people behavior, and HRA products.