مدیریت زنجیره تامین
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ماهیان پرورشی سردآبی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی شبکه زنجیره تامین قزل آلا در مازندران

مائده فصیحی؛ سید اسماعیل نجفی؛ رضا توکلی مقدم؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 1-50

https://doi.org/10.22054/jims.2021.60904.2657

چکیده
  در اقتصاد رقابتی کنونی، مدیریت زنجیره تامین امری مهم تلقی می‌گردد. در سال‌های اخیر به دلیل کمبود منابع جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده غذا، توجه محققان به زنجیره تأمین مواد غذایی افزایش یافته است. از آنجاییکه ماهی یکی از اقلام مطلوب در سبد غذایی خانوار است، توسعه آبزی‌پروری و بازیافت محصولات برگشتی در لجستیک معکوس به حفظ منابع آبی ...  بیشتر

تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 151-180

https://doi.org/10.22054/jims.2019.27575.1947

چکیده
  در این نوشتار، مسأله تخصیص مازاد سیستم سری - موازی، برای بیشینه کردن سطح دسترس‌پذیری سیستم با در نظر گرفتن محدودیت بودجه، وزن، حجم و بیشترین و کمترین تعداد عناصر تخصیص یافته به هر زیرسیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری اصلی تحقیق لحاظ کردن نرخ خرابی و تعمیرپذیری اجزاء در فرآیند بهینه‌سازی با نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر از تابع ...  بیشتر

الگوریتم‌های فراابتکاری برای مسئله زمان‌بندی جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی ماشین ها

مهدی یزدانی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 307-335

https://doi.org/10.22054/jims.2020.47551.2394

چکیده
  در این مقاله، مساله زمان بندی خط تولید جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده سازی مستقل از توالی و با هدف کمینه‌سازی مجموع زمان تکمیل کل سفارشات مطالعه می‌شود. در این مسئله چند سفارش برای یک نوع محصول وجود دارد. هر محصول سفارش‌داده‌شده از چند قطعه متفاوت تشکیل شده است. در ابتدا، قطعات در یک محیط جریان کارگاهی ...  بیشتر

مسیر یابی– مکان یابی مواد خطرناک با در نظر گرفتن شاخص ریسک در شبکه هاب با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

علی محتشمی؛ امیرحسین نیکنام فر

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.22054/jims.2018.19055.1675

چکیده
  مواد خطرناک، موادی هستند که به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی خود، ریسک قابل توجه‌ای بر ایمنی مردم و محیط زیست تحمیل می‌کنند. مسیریابی حمل و نقل این گونه مواد پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مواد معمولی دارد. تلفیق دو موضوع مساله مکان‌یابی و مساله مسیریابی، سیستم یکپارچه‌ای به نام مساله مکان‌یابی مسیریابی را به وجود می‌آورد. این‌گونه ...  بیشتر

ارائه یک مدل برنامه ریزی چند هدفه برای مسئله مکان یابی–موجودی-مسیریابی در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی با در نظر گرفتن حداکثر پوشش تقاضا

بهنام وحدانی؛ محمد حسین طاهروردی

دوره 17، شماره 52 ، فروردین 1398، ، صفحه 239-286

https://doi.org/10.22054/jims.2017.19172.1680

چکیده
  امروزه رقابت شدید در بازارهای جهانی شرکتها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است. از آنجا که نقش مهم سه عامل مکانیابی، مسیریابی و موجودی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست لذا یکپارچگی این سه عنصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را بدست خواهند داد. در این پژوهش مساله طراحی شبکه زنجیره تامینی را مورد مطالعه قرار ...  بیشتر

مدل چندمحصولی تولید اقتصادی و سفارش اقتصادی با هزینه های نگهداری متفاوت

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8117

چکیده
  مدلهایی که در زمینه مدیریت موجودی ارائه شدهاند پارامترهای متعددی را در بر میگیرند. نکتهای که درمدل های کلاسیک مربوط به تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار اقتصادی تولید وجود دارد ثابت بودنپارامترهایی نظیر هزینه نگهداری و هزینه راهاندازی و نرخ تقاضا در این مدلهاست. این مساله موجب عدمنزدیکی مقدار اقتصادی سفارش و تولید در حالت کلاسیک ...  بیشتر

ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در ...  بیشتر

رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچها در شبکه ارتباطی تلفن همراه

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ امین وفادار نیکجو

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 44-67

چکیده
  الگوریتم فراابتکاری ،)CTSAP( در این تحقیق برای حل مسئلهی تخصیص سلول به سوئیچاستفاده شده است. هدف مسئله، تخصیص بهینه سلولها به )ABC( کلونی زنبور عسل مصنوعیسوئیچها با حداقل هزینه است. در این تحقیق هزینه از دو جزء تشکیل یافته است. یکی هزینهیتعویضها که مربوط به دو سوئیچ است و دیگری هزینهی اتصال میباشد. ظرفیت پاسخگویی تماسهر سوئیچ نیز محدود ...  بیشتر