طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیر هى تأمین ب هدلیل جهان یشدن بازارهای کس بوکار، اهمیت بیشتری پیدا کردهاست. با افزایش پیچیدگی، سطح نبود اطمینان و ریسک موجود در زنجیره نیز افزایش م ییابد. از ای نرومدیریت ریسک زنجیر هى تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازما نها قرار گرفته است. یکیاز خطرهای موجود در زنجیر هى تأمین، ریس کهای وارده از ناحی هى تأمی ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های بهبود در صنایع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شهرک های صنعتی منتخب استان یزد)

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید علی محمد بنی فاطمه

دوره 11، شماره 31 ، دی 1393، ، صفحه 1-17

چکیده
  صنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال­زایی و تولید ملی ایفا می­کنند. با توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می­کوشند تا برای انطباق و استفاده بهینه از چنین شرایطی، مناسب­ترین برنامه­های بهبود را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که برای اجرای چنین برنامه­هایی، موانعی نیز وجود ...  بیشتر

مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
   درمحیطآشفته‌ای(نامطمئنومتغیر)کهسازمان‌هادرآنمشغولفعالیتهستند،یکیازمهم‌ترینعواملبقاءوپیشرفت،چابکیآن‌هااست. ویژگیاساسیاینمحیطتغییروعدم‌اطمیناناست. سازمان‌هادراینمحیط،چگونهبایدعملکنندتابتوانندضمن حفظ موقعیت خود، ازتغییرات،بیشترینمنفعتراکسبکردهوپیشرفتکنند. سیستمتولیدیچابک، راه‌حلیجدیدبرایمقابلهبااینچالش ...  بیشتر

مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو: نظریه‌ای برخاسته از داده‌ها

مسعود سیم‌خواه؛ کامران فیضی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل فرایندی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو است. مدل فرآیندی مدلی است که چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه و چگونگی این فرآیند را تشریح می‌نماید. با اتکاء به رویکرد نظریه‌ برخاسته از داده‌ها و نتایج حاصل از ۱۳مصاحبه‌ عمیق با ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان زنجیره‌تأمین صنعت ‌خودرو، چارچوبی ...  بیشتر

طراحی مدل برنامه ریزی تولید چندمحصولی در زنجیره تأمین براساس رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی برنز)

عادل آذر؛ اکرم السادات حسینی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 1-17

چکیده
  امروزه سازمان­ها با تغییر مداوم نیاز مشتریان و وجود رقابت­های شدید در سطح جهانی، باچالش­های متعددی مواجه شده­اند. هدف مدیریت زنجیره عرضه، بهینه­سازی کلیه تصمیماتی است که در طول این زنجیره اعم از عرضه­کنندگان مواد اولیه، خطوط تولید، انبار محصول نهایی و مشتریان به وقوع می­پیوندد. هدف این تحقیق، طراحی و ارائه­ی مدل برنامه­ریزی ...  بیشتر

ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در ...  بیشتر

رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-19

چکیده
  در دنیای امروز، با توجه به حرکت دنیا به سمت و سوی جهانی شدن و همچنین فرامرزی شدن سازمانها وبازارهای فروش مرتبط با محصولات آن ها، لازمة بقا و موفقیت در دنیای رقابتی امروزی، به توانایی تولیدات داخلیدر رقابت با محصولات خارجی مشابه در بازارهای داخلی و خارجی وابسته است. حال با توجه به تأثیر قیمت، کیفیتو موارد دیگر، بر انتخاب و خرید مشتریان، ...  بیشتر

شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی

سید هادی میر قادری؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی،؛ فرهاد فرزد

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  خوشه های صنعتی یکی از رویکرد های نوین در توسعه صنعتی کشور های در حال توسعه است که اخیراً توجهبسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. خوشه سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت برمنطقه و همچنین افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط می شود، اما میزان موفقیت همه خوشه هایکسان نیست زیرا عملکرد آن ها متفاوت است. بحث عملکرد خوشه ...  بیشتر

یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 1-34

چکیده
  مدل های مبتنی بر روابط برتری یک شاخه مهم از روشهای تصمیم چندمعیاره هستند که نیاز به تعریف مقدار قابلتوجهی اطلاعات ترجیحی در قالب پارامترها توسط تصمیم گیرنده دارند. تعدد پارامترها، معنای اغلب گیی کننیدهآنها در فضای مسئله و طبیعت غیردقیق دادهها، این فرآیند را خصوصاً در مسائل طبقه بندی اعتباری با ابعیاد بیزرکه نیاز به تصمیمگیری بلادرنگ ...  بیشتر

تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندیهای رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد

شمس الدین ناظمی؛ فاطمه خریدار

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندیهای رقابتی موردبررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمینیکپارچه )یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی( و توانمندیهای رقابتی )هزینه،کیفیت، تحویل، نوآوری محصول( با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرارگرفتهاست. دادهها از مدیران 44 شرکت متوسط و بزرگ ...  بیشتر

پیش بینی شاخصهای جابه جایی مسافر با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز

فاطمه حقیقت؛ فریبرز جولای

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3908

چکیده
  در این پژوهش از مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز که ترکیبی از مدلهای هلتوینترز و زنجیرة مارکوفاست، به منظور پیشبینی مقدار شاخصهای جابهجایی مسافر که از تغییرات فصلی برخوردارند، استفاده شدهاست. در همین راستا، دادههای مربوط به شاخصهای تعداد مسافر جابهجا شده و تعداد سفرهای مسافری انجامشده در استان بوشهر طی فصول سالهای 1881 الی 1851 مورد تحلیل ...  بیشتر

طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی

امید امیرطاهری؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکورانی

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4167

چکیده
  در این نوشتار یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولید کننده و یک توزیع کننده تحت مدیریت غیرمتمرکز و با هدف بیشینه سازی سود از طریق تامین تقاضای بازارهای مختلف  مورد مطالعه قرار گرفته است. تولید کننده ضمن انجام تبلیغات عمومی ، در بخشی از هزینه تبلیغات محلی توزیع کننده مشارکت می نماید. ارتباط میان تولید کننده و توزیع کننده در قالب ...  بیشتر

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 1-19

چکیده
  از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند، در نظر گرفتن انتظارات آنان به عنوان استانداردهای کیفی انجام خدمات، بسیار حائز اهمیت است. مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند. تعیین مولفه ها و شاخص هایی که از سویی بیانگر ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل بهره وری صنعت ایران طی سالهای 1379-1359: رویکرد تحلیل پوشش داده ها

محمدرضا مهرگان؛ محمد رحمانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 1-30

چکیده
  آنچه پیش روست، پژوهشی پیرامون تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکردی صنعت ایران از لحاظ بهره وری طی سال های 1359 تا 1379 هجری شمسی می باشد. اساسا شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود، از لوازم تدوین استراتژی های آینده است. بنابراین در این تحقیق عواملی که بر بهره وری صنعت ایران در جهت مثبت یا منفی تاثیر گذاره اند، شناسایی شده اند به عبارت دیگر به ...  بیشتر

انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 1-20

چکیده
  در دنیای امروزی تغییر و تحولات تکنولوژی سرعت زیادی به خود گرفته است و برنامه ریزی برای آینده نیازمند درکی عمیق از تغییرات در عرصه تکنولوژی است. این درک عمیق در بردارنده بررسی دقیق پیدایش تکنولوژی های جدید و حیاتی می باشد. یکی از کاربردهای مهم پیش بینی، استفاده آن در برنامه ریزی است. با پیش بینی تکنولوژی می توان تصویر واضحتری از آینده ...  بیشتر

ارائه مدل ترکیبی پیشنهادی کیفیت خدمات (سروکوال) و تجزیه و تحلیل شبکه ای برای رتبه بندی موسسات ارائه دهنده خدمات: مطالعه موردی موسسات ارائه دهنده بیمه تحت نظر بیمه مرکزی

احمد جعفر نژاد؛ حسن رحیمی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه مدلی پیشنهادی برای رتبه بندی موسسات ارائه کننده خدمات با توجه به کیفیت ارائه خدمات می باشد؛ بگونه ای که ضمن در نظر گرفتن معیارهای مناسب برای سنجش کیفیت خدمات، وابستگی متقابل بین معیارها نیز لحاظ می گردد. در این مقاله با استفاده از مدل سروکوال ابتدا معیارهای مناسب سنجش کیفیت خدمات شناسایی شده و سپس با بکارگیری ...  بیشتر

تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis)

عادل آذر؛ کامران قربانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) برای تعیین کارایی نسبی سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی استفاده شده است. ارزش کارایی با استفاده از سه شاخص ورودی، تعداد دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد اعضای کادر هیئت علمی، تعداد کارکنان اداری تمام وقت و چهار شاخص خروجی، تعداد دانش آموختگان دو مقطع ...  بیشتر

محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 1-13

چکیده
  یکی از مسایل اصلی کنترل موجودیتها، تعیین نقطه سفارش مجدد است. پارامترهای مشخص کننده این نقطه، معمولا به یکی از دو صورت قطعی و احتمالی است. در این مقاله به دلیل اینکه دنیای واقعی آکنده از عدم قطعیت ها و ابهامات است و در اکثر مواقع نمی توان پارامترها را به صورت قطعی و یا احتمالی مشخص نمود به صورت فازی در نظر گرفته می شوند. لذا مقدار نقطه ...  بیشتر

کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

کورش عشقی؛ مریم رستگار

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 1-28

چکیده
  در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.  بیشتر

تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 1-27

چکیده
  این تحقیق به بررسی فرایند استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت پرداخته  است. پژوهش مذکور با محوریت تعیین شاخص های کلیدی، استقرار فناوری اطلاعات در یک موسسه خدماتی را مورد بررسی قرار داده است. در راستای انجام این تحقیق از روش دونابدیان برای طبقه بندی شاخص ها و روش اریکسون – پنکر برای مدلسازی فرایندها چه فرایندهای وضع موجود و چه ...  بیشتر

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 1-23

چکیده
  برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار ...  بیشتر

آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 1-35

چکیده
  با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان ...  بیشتر

ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی

مقصود امیری؛ مصطفی جعفریان؛ سارا حاتمی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 1-43

چکیده
  این تحقیق یک نوع فرایند ارزیابی را بر مبنای رویکرد TOPSIS فازی توسعه داده است. با تمرکز بر روی تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص های دخیل در تصمیم گیری و انتخاب با تکیه بر دو روش آنتروپی و بردار ویزه که مقایسه بین معیارها به صورت کلامی است و با به دست آوردن میانگین اوزان به دست آمده سعی بر این دارد تا اهمیت درست تر و دقیق تری را برای معیارها ...  بیشتر

ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران)

اکبر عالم تبریز؛ مریم بهرامی

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 1-18

چکیده
  موضوع این تحقیق، ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع در شرکت شاسی ساز ایران می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش که همانا ارزیابی میزان آمادگی شرکت شاسی ساز ایران جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع می باشد بررسی هایی در چهار حیطه تعهد مدیریت ارشد نسبت به پیاده سازی و اجرا TPM تمایل و مشارکت نیروی انسانی ...  بیشتر

ساز و کارهای همراستا سازی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شمس اله جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ رضا نجاری

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 1-27

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از مدل مناسب سنجش همراستایی اهداف فردی و سازمانی کدام است؟ مهمترین اهداف فردی و سازمانی در جامعه آماری مورد نظر کدام است؟ همچنین میزان همراستایی بین اهداف فردی و سازمانی چگونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت فولاد ...  بیشتر