یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 1-34

چکیده
  مدل های مبتنی بر روابط برتری یک شاخه مهم از روشهای تصمیم چندمعیاره هستند که نیاز به تعریف مقدار قابلتوجهی اطلاعات ترجیحی در قالب پارامترها توسط تصمیم گیرنده دارند. تعدد پارامترها، معنای اغلب گیی کننیدهآنها در فضای مسئله و طبیعت غیردقیق دادهها، این فرآیند را خصوصاً در مسائل طبقه بندی اعتباری با ابعیاد بیزرکه نیاز به تصمیمگیری بلادرنگ ...  بیشتر

بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 35-62

چکیده
  امروزه شرکت­ها پذیرفته­ اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سود­آور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم­ها تولیدی مدرن مهم­تر شده است. سیستم نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص­های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره­وری، ایمنی تجهیزات و غیره ...  بیشتر

ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته

امین کرامتی؛ مجید اسماعیلیان؛ مسعود ربیعه

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 63-90

چکیده
  در این پژوهش مدل ریاضی جهت زمانبندی پروژه­هایی با محدودیت منابع در حالت چند مد و با هدف بیشینه سازیNPV  ارائه شده است. مدل ارائه شده برگرفته از مسئله  MRCPSP- GPRمی­باشد. در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی که قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل  MRCPSP- GPRارائه خواهد شد، سپس مدل برای محاسبه هزینه اضافه کاری، در نظر گرفتن جریمه ...  بیشتر

ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 91-114

چکیده
  در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 115-144

چکیده
  بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفتنسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنهاابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی،عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ...  بیشتر

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 145-170

چکیده
  بسیاری از شرکتها به منظور کاهش هزینه ها، بهبود خدمات مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی در حالپیگیری تولید چابک هستند. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه-های رقابتی مطرح است. در این پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه مبحث چابکی، ویژگیها،معیارها و توانمندسازهای آن شناسایی شدهاند و چارچوبی برای اولویتبندی ...  بیشتر

بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم سری موازی با زیرسیستمهای - k-out-of-n با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار

مانی شریفی؛ قاسم چراغ

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، صفحه 171-188

چکیده
  در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری موازی و زیر سیستمهای - k-out-of-n با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کاار اراهاه ما یشاود .در ایان ناون نارخ خرابای بااافزایش تعداد اجزای در حال کار به دلیل تقسیم بار )فشار( بر روی تعداد بیشتری از اجزاء، نرخ خرابی هر یا کاز اجزاء کاهش مییابد. همچنین برای هر یک ...  بیشتر