دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-195 
2. بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

صفحه 35-62

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی


4. ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

صفحه 91-114

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو


6. ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

صفحه 145-170

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی