تعداد مقالات: 414
227. یک روش یکپارچه برای مشکلات انتخاب استراتژیک

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-11

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی


228. ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 73-91

جمشید صالحی صدقیانی؛ رضا قرائی پور


229. بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 83-103

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا دلوی؛ مجتبی رئیسی


231. ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 85-106

سید محمود زنجیر چی؛ مجید نجاتیان قاسمیه؛ محسن طاهری دمنه


232. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 85-114

داوود حسین پور؛ خاطره حاجی نوری


234. تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 89-112

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده


235. رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 89-106

جعفر رضائی؛ نگین سلیمی


236. آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 89-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی


237. پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 91-125

رضا برادران کاظم زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ مجید حسنی پارسا


239. محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 94-117

محمد حسین آرمان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سارا مژدهی؛ علی نظرلی


240. مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 95-122

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان


241. انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 95-109

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری


248. ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 99-118

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی


250. بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 99-124

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی