تعداد مقالات: 404
326. انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 141-157

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران


327. بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 151-181

محمدجواد محقق نیا؛ منصور کاشی؛ علیرضا دلیری؛ محمد دنیایی


328. ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 133-155

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی


329. شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 179-202

محمد نبی شهیکی تاش؛ حدیثه محسنی؛ کامران محمودپور


331. کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 139-154

حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی


332. مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 137-158

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم


333. ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

دوره 13، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 187-219

علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی


335. کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 144-166

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور


336. ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 147-164

هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ روح الله عبدی


339. پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 165-187

10.22054/jims.2016.3914

علی بنیادی نائینی؛ سعید یوسفی؛ محمدعلی فائضی راد


341. تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان ؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 183-211

محمدرضا تقوا؛ مهرداد کازرونی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد رحمانی


342. الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 153-177

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی


345. کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 153-181

محمد جعفر تارخ؛ کبری شریفیان


348. مدیریت بهینه سطح سیگمای تولید با به کارگیری سیستم بارکد در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 147-166

امیر عباس یزدانی؛ یاسر فلاح ماکرانی؛ رمضان غلامی


349. کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند آبکاری الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 131-142

مهدی یزدانی؛ مهشید ایوبی؛ امین غروری