دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 1-91 
3. پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

صفحه 41-56

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده