دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-93 
2. بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش

صفحه 25-46

غلامرضا خوش سیما؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی