دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 1-143 
2. چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

صفحه 37-61

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی