طراحی چندهدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی

مسعود ربانی؛ ندا معنوی زاده؛ امیر فرشباف گرانمایه

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 5-35

چکیده
  در این مقاله، مسألهی طراحی شبکه زنجیره تأمین به صورت برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط فازیچندهدفه مدلسازی شده است که اهداف آن را بیشینهسازی ارزش خالص فعلی درآمد، کمینهسازیتأخیر دریافت محصول توسط مشتری و همچنین بیشینه سازی قابلیت اطمینان تأمینکنندهها با در نظرگرفتن ریسک تقاضا، عرضه و اختلال تشکیل میدهند که از رویکرد برنامهریزی امکانی ...  بیشتر

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

مهرداد مدهوشی؛ فائقه رضایی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 37-54

چکیده
  شرکت های تازه وارد، از طریق ارائه کالا، خدمات و تکنولوژی های جدید، افزایش رقابت در باازار و سساترشصنعت، عامل اصلی پویایی اقتصاد هستند. از آنجاایی کاه رشاد و طاول عمار شارکتاا در دساتیابی باه اهاداسیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت باه سازایی دارد، لاذا ایاک نکتاه کاه بعاد از ورودشرکت ها بر آناا چه می سذرد دارای ...  بیشتر

مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأییدی، خوشهبندی و تکنیک PROMOTEE

علیرضا پویا؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 55-90

چکیده
  بسیاری از شرکتها هنگام استفاده از ابزارها و شیوههای دستیابی به اهداف تولید ناب، به علت عددم وجدودیک نگرش واحد از ابزارهای پیادهسازی و ارزیابی بدا مشدلاتت عدیدده ای مواجده شدده اندد بده ردوری کدهمحققان مختلف با توجه دیدگاههای خود روشهای مختلفی را به منظور استقرار و ارزیابی تولید ناب در صنایعپیشنهاد دادهاند. بر همین اساس نیز هدف این ...  بیشتر

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

کاوه خلیلی دامغانی؛ مریم تاجیک

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 91-121

چکیده
  ملکرد زنجیره تامین معمولاً باید با معیارهای چندگانه اندازه گیری شود. در این مقاله به برنامه ریزی یکپارچ هشبکه زنجیره تامین با سطوح تامین، تولید و توزیع با توجه ب ه هزین ه ه ای لجس تیو و س ط س روی ب ه ط ورهمزمان خواهیم پرداخت. یو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط چند هدفه با اهداف ک اه هزین ه ه ایتامین، تولید و توزیع، به عنوان هزینههای لجستیو ...  بیشتر

ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانماییهای برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

اسماعیل مهدی زاده؛ وحید رحیمی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 123-159

چکیده
  این مقاله یک مدل ریاضی ارائه میکند تا مسائل تشکیل سلول پویاا، تصصایا اپراتاور و مایماایی هاا بارونسلولی و درون سلولی را به طور هم زمان حل کند. مدل ارائه شده دارا سه هدف میباشد کاه هادف اول باهدیبال مینیمم ساز سفرها برون درون سلولی قطعاه و مکاییاابی مدادد ماشاین، هادف دون، مینایمم سااز یهزینهها مرتبط با اپراتور و هدف سون، ماکزیمم ساز ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ پریسا موسوی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 161-185

چکیده
  ریسک جزیی ذاتی و جدایی ناپذیراز زندگی و تجارت است. همواره شرایط عدم اطمینانی که ناشی ازاطلاعات و دادههای ناقص و یا متغیرهای غیرقابلکنترل است، با فرصتها و تهدیداتی همراه است. در عصرحاضر بسیاری از سازمانها به شدت به سیستمهای اطلاعاتی خود متکیاند و مدیریت امنیت اطلاعات به یکیاز موضوعات مهم سازمانی تبدیل شدهاست. با توجه به این واقعیت ...  بیشتر

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، صفحه 187-219

چکیده
  بحث انتخاب و برنامهریزی پروژه و تخصیص منابع محدود سازمان به پروژهها از مباحث بسیار با اهمیت درارتباط با مدیریت پروژهها در سازمانهای پروژه محور میباشد. این چنین سازمانهایی برای اجرای سیاستها واهداف خود و برای رشد و بقا و به اجرا در آوردن برنامههایشان، خود را ملزم به برنامهریزی و کنترل آن درراستای ماموریت و استراتژی سازمان مییابند. ...  بیشتر