تعداد مقالات: 404
26. ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-23

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی


27. آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 1-35

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده


29. ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 1-18

اکبر عالم تبریز؛ مریم بهرامی


32. تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 1-28

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج


33. مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 1-22

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده


34. توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-13

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی


36. ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 1-25

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی


38. تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 1-21

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده


46. نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-26

10.22054/jims.2017.7986

عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری؛ عطیه اخوان


47. استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 1-22

10.22054/jims.2017.8114

علی محقر؛ سارا آریائی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان


48. مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 1-30

10.22054/jims.2018.8364

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ احسان عرب زاده؛ بهروز کریمی