دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 1-273 
2. مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

صفحه 29-54

علی خاتمی فیروزآبادی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ علی محتشمی


5. ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

صفحه 111-130

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان


7. الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

صفحه 153-177

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی


8. معنویت و رهبری

صفحه 177-200

اصغر مشبکی؛ محمد باشکوه؛ وحیده علیپور