تعداد مقالات: 528
353. ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت انتخاب مناسب ترین چیدمان جریان تولید ناب

دوره 14، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 163-188

10.22054/jims.2017.7034

کیوان شاه قلیان؛ میثم علیزاده سیاهکل


354. پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 165-187

10.22054/jims.2016.3914

علی بنیادی نائینی؛ سعید یوسفی؛ محمدعلی فائضی راد


361. شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 179-202

محمد نبی شهیکی تاش؛ حدیثه محسنی؛ کامران محمودپور


362. تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان ؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 183-211

محمدرضا تقوا؛ مهرداد کازرونی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد رحمانی


364. بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 185-210

10.22054/jims.2018.27407.1941

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده


365. ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

دوره 13، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 187-219

علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی


369. توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 199-219

10.22054/jims.2018.8790

سیامک خیبری؛ مصطفی کاظمی


375. داده کاوی حوادث شغلی در صنعت ساختمان مورد کاوی در یک سازمان پروژه محور

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 161-182

ساویز محمد نبی؛ سینا محمد نبی