بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا دلوی؛ مجتبی رئیسی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 83-103

چکیده
  مشتریان به عنوان منبع اصلی سودآوری سازمان ها بوده و بنابراین در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای آنان به عنوان تضمین کننده بقای واحدهای کسب و کار دارای اهمیت می باشد. در این راستا در نظر گرفتن رضایت آنها در گرو کیفیت خدماتی است که سازمان ها به آنها ارائه می کنند. در تایید رضایت اهمیت مشتریان همین بس که 30 % از امتیازات کیفیت در جایزه مالکوم ...  بیشتر