سمت/سازمان

نام خانوادگی

نام

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

ابراهیم پور ازبری

مصطفی

استادیار گروه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

آتش سوز

علی

دانش آموخته دکتری گروه مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران

اختیاری

مصطفی

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

آذر

عادل

استادیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

اسماعیل زاده

منصور

دانشیارمهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

اعتباری

فرهاد

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

افشار نجفی

بهروز

استادگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

الفت

لعیا

دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

امامت

میر سید محمد محسن

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

امیری

مقصود

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی

انصاری

محمد رضا

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

باقری

ابوالفضل

دانشیار گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران

بنیادی نایینی

علی

دانشیارگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه بوعلی سینا

بهنامیان

جواد

دانش آموخته دکتری فناوری دانشگاه علامه طباطبائی

پیشدار

مهسا

استاد گروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

تقوی فرد

محمد تقی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

حاجی پور

وحید

استادگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

خاتمی فیروزآبادی

سید محمد علی

دانشیارگروه مدیریت بازرگانی  دانشگاه علامه طباطبائی

خاشعی ورنامخواستی

وحید

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلیلی دامغانی

کاوه

دانشیار گروه مدیریت صنعتی  دانشگاه شهید بهشتی

ربیعه

مسعود

استادیار/ گروه مدیریت موسسه آموزش عالی خاتم

رضوی

سید حسین

دانشیارگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

رئیسی وانانی

ایمان

استادیارگروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

یزدانی

مهدی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

زند حسامی

حسام

استادگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه شهید بهشتی

زندیه

مصطفی

دانشیارگروه مهندسی صنایع  دانشگاه الزهرا

سیف برقی

مهدی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

صفری

حسین

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عظیمی

پرهام

دانشیارگروه مدیریت دولتی  دانشگاه علامه طباطبائی

قربانی زاده

وجه الله

دانشیارگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

دانشیارگروه مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبائی

نقی زاده

محمد

دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

وحدانی

بهنام

 

login