داوران سال 1401مدیریت صنعتی

 

نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

 

1

مرحوم دکتر عادل آذر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2405917

2

دکترسیدعلی ایازی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

 

3

دکترمصطفی ابراهیم پور ازبری

استاد دانشگاه گیلان

 

4

دکتر امیررضا ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

5

دکترفرهاد اعتباری

استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2341120

6

دکتربهروز افشار نجفی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1911887

7

دکترلعیا الفت

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

8

دکترسیدمحمدمحسن امامت

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی           

 

9

دکترمقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1856971

10

دکترمهسا پیشدار

استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

 

11

دکترهوشنگ تقی زاده

استاد   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

12

دکترمحمد تقی تقوی فرد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2371357

13

دکتر مجتبی حاجیان حیدری

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

14

دکتروحید حاجی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1684314

15

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

16

دکتروحیدخاشعی‎ورنامخواستی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

17

دکتر کاوه خلیلی دامغانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

18

دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

19

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

20

دکتر مصطفی زندیه

استاد دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1838658

21

دکترمهدی سیف برقی

دانشیار دانشگاه الزهرا

 

22

دکتر آرش شهریاری نیا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 

23

دکتر حسین صفری

استادیار دانشگاه تهران

 

24

دکتر پرهام عظیمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

25

دکتر علیرضا علی نژاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

26

دکترامیر محمد فکور ثقیه

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

27

دکتر سید سروش قاضی نوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

28

دکتر وجه الله قربانی زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

29

دکتر فرجام کایدپور

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 

30

دکتر ابوالفضل کزازی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

31

دکتر مهدی گودرزی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

32

دکتر علی محتشمی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

33

دکتر اسماعیل مهدی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

34

دکتر محمد هاشمی طباطبایی

دانش آموخته دکتری علامه طباطبایی

 

35

 دکتر بهنام وحدانی

دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

36

دکتر مهدی یزدانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1291527

37

دکتر امیر یوسفلی

استادیار دانشگاه زنجان

 

 

 

login