1-حضور در بین پر استناد ترین مجلات در این حوزه در ایران

2-حضور در بین برترین مجلات در این حوزه در ایران

3-اولین ارائه کننده مطالب جدید در این حوزه

4-موثرترین فصلنامه در ارتباط با کاربرد مفاهیم نوین در عمل

5-کمک به ارتقاء مهارتهای علمی و عملی دانشجویان 

6-ارتقاءیا حفظ رتبه فصلنامه 

محورها و اهداف مجله

1-مدیریت تولید و عملیات 

2-مدیریت کیفیت

3-مدیریت زنجیره تامین

4-مدلسازی و شبیه سازی

5-مدیریت پروژه

6-ایمنی،خطر و قابلیت اطمینان

7-عدم قطعیت

8-مدیریت عملکرد

9-تصمیم گیری با معیارهای چند گانه