داوران سال 1400مدیریت صنعتی

 

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

1

مرحوم دکتر عادل آذر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

2

دکترسیدعلی ایازی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکترعلی آتش سوز

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

4

دکترمصطفی ابراهیم پور ازبری

استاد دانشگاه گیلان

5

دکتر امیررضا ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

6

دکترفرهاد اعتباری

استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

7

دکتربهروز افشار نجفی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

8

دکترلعیا الفت

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

9

دکترسیدمحمدمحسن امامت

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی     

10

دکترمقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

11

دکترابوالفضل باقری

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکترجواد بهنامیان

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

13

دکتر اشرف السادات پسندیده

استادیار پژوهشگاه نیرو

14

دکترمهسا پیشدار

استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

15

دکترهوشنگ تقی زاده

استاد   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

16

دکترمحمد تقی تقوی فرد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

17

دکتروحید حاجی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

18

دکتر پیام حنفی زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

19

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

20

دکتروحیدخاشعی‎ورنامخواستی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

21

دکتر کاوه خلیلی دامغانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

22

دکتر مسعود ربیعه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

23

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

24

دکتر حسام زند حسامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

25

دکتر مصطفی زندیه

استاد دانشگاه شهید بهشتی

26

دکترمهدی سیف برقی

دانشیار دانشگاه الزهرا

27

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

دانشیار دانشگاه سمنان

28

دکتر عباس شول

استادیار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

29

دکتر حسین صفری

استادیار دانشگاه تهران

30

دکتر پرهام عظیمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

31

دکتر علیرضا علی نژاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

32

دکترامیر محمد فکور ثقیه

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

33

سید سروش قاضی نوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

34

دکتر وجه الله قربانی زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

35

دکتر فرجام کایدپور

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی

36

دکتر ابوالفضل کزازی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

37

دکتر مهدی گودرزی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

38

دکتر علی محتشمی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی قزوین

39

دکتر روح اله مرادی

استادیار دانشگاه امام علی(ع) تهران

40

دکتر سلیمان منصوری محمد آبادی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی

41

دکتر اسماعیل مهدی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

42

دکتر امیر عباس نجفی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

43

دکتر مهدی نصراللهی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

44

دکتر محمد نقی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

45

دکتر مجید هوشمندی ماهر

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی

46

بهنام وحدانی

دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

47

دکتر مهدی یزدانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

48

دکتر امیر یوسفلی

استادیار دانشگاه زنجان

 

 

 

 

login