داوران سال 1402فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

 

نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

 

1

دکتر علی آتش سوز

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

 

2

دکترسیدعلی ایازی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

 

3

دکترمصطفی ابراهیم پور ازبری

استاد دانشگاه گیلان

 

4

دکتر منصور اسماعیل زاده

استادیار دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

 

5

دکترفرهاد اعتباری

استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2341120

6

دکتربهروز افشار نجفی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1911887

7

دکترلعیا الفت

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

8

دکترسیدمحمدمحسن امامت

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

 

9

دکترمقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1856971

10

دکترمهسا پیشدار

استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

 

11

دکترمحمد تقی تقوی فرد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2371357

12

دکتر مجتبی حاجیان حیدری

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

13

دکتروحید حاجی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1684314

14

سید جلال الدین حسینی دهشیری 

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی

 

15

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

16

دکتروحیدخاشعی‎ورنامخواستی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

17

دکتر کاوه خلیلی دامغانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

18

دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

19

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

20

دکترحسام زندحسامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

21

دکتر مصطفی زندیه

استاد دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1838658

22

دکترمهدی سیف برقی

دانشیار دانشگاه الزهرا

 

23

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

دانشیار دانشگاه سمنان

 

24

دکتر عباس شول

دانشیار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

 

25

دکتر آرش شهریاری نیا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 

26

دکتر سید سروش قاضی نوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

27

دکتر وجه الله قربانی زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

28

دکتر علی محتشمی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

29

دکتر اسماعیل مهدی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

30

دکترمحمد نقی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

31

دکتر بهنام وحدانی

دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

32

دکتر مهدی یزدانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1291527

33

دکتر امیر یوسفلی

استادیار دانشگاه زنجان

 

 

 

 

login