زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقصود امیری؛ مهدی کشاورز قرابایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 143-171

چکیده
  مسائ عملی زمانبندی معمولاً تصمیمگیرنده را وادار به در نیر گرفتن تعداد زیادی از معیارها قب از اتخارتصمیم می نمایند. این تحیید یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آنحداق کردن ترکیبی از دو معیار دیرکرد ک و واریانا زمان انتیار می باشد به حوری که زمان بیکاری درماشین مجاز نیست. حداق کردن دیرکرد ک همیشه به عنوان ...  بیشتر