بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان

رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 173-198

چکیده
  هدف از انجام این پژوه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهای مستیر در شهرکهایصنعتی استان لرستان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوه در عم این پژوه کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشیاست. جامعه آماری پژوه واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی استان لرستان است که با توجه به احلاعاتی کهمدیریت شهرکهای صنعتی در اهتیار ...  بیشتر