شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 27-60

چکیده
  ریسکهای کارآفرینی همواره به عنوان مهمترین موموعاتی هستند که طی اجرای هر کسب و کار جدید یمیبایست مد نظر کارآفرینان قرار گیرند. عدم توجه به مقوله ریسک های کارآفرینی، می تواند کسب وکارهای جدید را با خطر عدم تحقق نتایج مورد انتظار مواجه سازد. ولیکن از آنجا که همواره مقوله ریسک باعدم قطعیت همراه بوده است و موفقیت یا عدم موفقیت یک فعالیت ...  بیشتر