ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی مسیریابی - چندکالایی با در نظر گرفتن سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین

پرویز فتاحی؛ ملیحه معصومی؛ جواد بهنامیان

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 97-134

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7990

چکیده
  مسئله مکانیابی مسیریابی با وجود سیستمهای فرابارانداز به عنوان یک زمینه تحقیقاتی جدید برای شبکههای -توزیع در زنجیره تامین محسوب میشود. هدف از این مسئله طراحی همزمان یک مکان برای مرکز فراباراندازو مسیریابی وسایل نقلیه با توجه به حداقلسازی هزینههای سیستم میباشد، که به عنوان یک مسئله NP-hardشناخته شده است. در تحقیق حاضر، یک مدل برنامهریزی ...  بیشتر