ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در ...  بیشتر