تحلیل رقابت جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده

صدیقه خورشید؛ صمد نوجوان

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 61-97

چکیده
  رقابت جویی در مرکز و هستة کسب و کارها در اقتصاد بازار قرار دارد، و به معنای توانایی و کارکرد یکشرکت و بخش فرعی برای فروش و عرضة محصولات و یا خدمات در یک بازار مشخص است. مدل نیروهایرقابتی "پورتر"، یکی از مدل های شناخته شده برای تحلیل رقابت جویی شرکت ها است، که برای توسعة وتدوین استراتژی رقابتی به منظور افزایش حاشیه رقابتی آن ها به کار ...  بیشتر