بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

مهرداد مدهوشی؛ فائقه رضایی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  شرکت های تازه وارد، از طریق ارائه کالا، خدمات و تکنولوژی های جدید، افزایش رقابت در باازار و سساترشصنعت، عامل اصلی پویایی اقتصاد هستند. از آنجاایی کاه رشاد و طاول عمار شارکتاا در دساتیابی باه اهاداسیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت باه سازایی دارد، لاذا ایاک نکتاه کاه بعاد از ورودشرکت ها بر آناا چه می سذرد دارای ...  بیشتر