ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ پریسا موسوی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 161-185

چکیده
  ریسک جزیی ذاتی و جدایی ناپذیراز زندگی و تجارت است. همواره شرایط عدم اطمینانی که ناشی ازاطلاعات و دادههای ناقص و یا متغیرهای غیرقابلکنترل است، با فرصتها و تهدیداتی همراه است. در عصرحاضر بسیاری از سازمانها به شدت به سیستمهای اطلاعاتی خود متکیاند و مدیریت امنیت اطلاعات به یکیاز موضوعات مهم سازمانی تبدیل شدهاست. با توجه به این واقعیت ...  بیشتر