تجزیه و تحلیل کارایی فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی چند هدفه چند دوره ای

امینه حسینی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ علی امامی میبدی

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 123-167

چکیده
  در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه شعملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی وانواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلینپوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، ...  بیشتر