حل مسأله مکانیابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 159-185

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7341

چکیده
  پژوهش حاضر در ارتباط با مکانیابی دستگاههای خودپرداز میباشد. هدف آغازین این پژوهش، شناساییعوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاههای خودپرداز میباشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهتاستقرار این دستگاهها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میگردد. همچنین دررویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین ...  بیشتر