ارائه مدل بهینه سازی چند هدفه در مساله تخصیص افزونگی سیستم- های تعمیرپذیر، با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، طراحی آزمایشات و شبیه سازی

پرهام عظیمی؛ فرهاد هادی نژاد

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 137-162

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4171

چکیده
  بهینه سازی قابلیت اطمینان و متوسط زمان ماندگاری سیستم همواره یکی از حوزه های مهم و جذاب برایمهندسان و طراحان سیستم ها بوده است. هدف این مساله بهینه سازی، پیدا کردن تعداد بهینه قطعات مازادیاست که می بایست جهت ارضای اهداف مهندس قابلیت اطمینان در سیستم مورد استفاده قرار گیرند و تعادللازم میان منابع موجود نظیر بودجه، فضا و وزن برقرار ...  بیشتر