بررسی نقش مستقیم محرکهای زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی استان قزوین

صفر فضلی؛ زهرا امین افشار

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4170

چکیده
  هدف تحقیق بررسی نقش محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره و عملکرد شرکتهای تولیدی استانقزوین میباشد. در این تحقیق فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تعدیلگر رابطه استفاده شده است. تحقیق شامل1 فرضیه میباشد که دادهها با استفاده از پرسشنامه از نمونه 95 تایی از مدیران زنجیره تامین، بر اساس مدلمعادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی جمعآوری ...  بیشتر