بهبود مدیریت موثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های نظامی با استفاده از عامل های شناختی، دسته بندی براساس قوانین وابستگی فازی و انتخاب ژنتیکی قوانین

مجتبی هروی؛ تبسم عظیمی گله؛ حسام زند حسامی

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 199-237

https://doi.org/10.22054/jims.2016.5720

چکیده
  تصمیم گیری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در تحقیقات نظامی بشمار می رود. یکی از چالش های موجود دراین بحث وجود عدم قطعیت در محیط های جنگی می باشد که تاثیرات مخربی بر کیفیت و دقت تصمیم گیری می گذارد.در مقاله هروی و همکارانش، چاپ شده در سال 2193 ، بکارگیری ترکیبی از دو موضوع عامل های شناختی و دسته بندیبراساس قوانین وابستگی فازی به عنوان ...  بیشتر