ارایه چارچوبی یکپارچه جهت تشکیل سبد پروژه‌های سازمان با با رویکرد تلفیقی QFD و ANP در شرایط عدم قطعیت

رضا عباسی؛ ملیحه بینشیان

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 255-286

https://doi.org/10.22054/jims.2019.30274.2005

چکیده
  امروزه اساس کار اغلب هلدینگ ها و شرکت‌های پیمانکاری، مبتنی بر پروژه‌هایشان است لذا بخش اعظم درآمدهای آنها در گرو انتخاب و اجرای صحیح پروژه ها می باشد. اصولا ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها جهت تشکیل سبد بهینه پروژه سازمان، یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که با توجه به ماهیت آن و قضاوت‌های ذهنی تصمیم‌گیرندگان، دارای عدم قطعیت و ابهام ...  بیشتر