ارائه یک روش ترکیبی از نقشه شناختی و تحلیل پوششی داده های فازی برای بررسی تأخیرات پروژه های ساختمانی

ساموئل یوسفی؛ سروه کاکائی؛ مصطفی جهانگشای رضائی

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 177-207

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7615

چکیده
  تأخیر یکی از اتفاقات رایج در پروژه های عمرانی کشور است؛ به نحوی که شناخت عوامل تأخیرات اینپروژه ها و تعیین میزان اثرگذاری آن ها بر دستیابی به اهداف تعیین شده ضروری است. در این تحقیق سعی شدهاست، شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه های ساختمانی با استفاده از بررسی مطالعات پیشین، اسناد پروژه ها ونظرات خبرگان انجام گیرد. سپس، از آن جایی ...  بیشتر