ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 22-43

چکیده
  تخمین تعداد بهینه خوشهها در دسته بندی بدون نظارت دادهها، از زمینههای چالش برانگیز برایمحققان در سالهای اخیر بوده که منجر به ارائه شاخص های اعتبار خوشه بندی متعدد شده است. اینشاخصها اغلب از دو معیار فشردگی و جدایش برای ارزیابی خوشه بندی انجام شده استفادهکه توسط ECAS می کنند. در این مقاله، یک معیار جدایش جدید برای شاخص اعتبار خوشهبندیفاضل ...  بیشتر