رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

سید حیدر میر فخرالدینی؛ مسعود پور حمیدی؛ فائزه السادات میر فخرالدینی

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 68-93

چکیده
  من تشریح مفهوم ،FMEA دراین مقاله سعی شده تا با روشن کردن معایب اصلی روش مرسومبه طبقه بندی حالات بالقوه زیان آور و C-Means تحلیل خوشه ای و مشخصات مدل های مختلفارزیابی شرایط بالقوه برای بروز حوادث در واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده ازو خوشه بندی فازی بپردازد. در این راستا، حالات بالقوه زیان آور همگن بر FMEA تلفیق روش هایمبنای ...  بیشتر