مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 95-122

چکیده
  تاکنون تلاشهای بسیاری برای تحقق یک مدل جامع ارزیابی عملکرد از سویپژوهشگران و سازمانها صورت پذیرفته است. اما مشکلی که در آنها دیده می شود عدمتوجه همزمان به عملکردهای واحدهای تخصصی و فرآیندهای یک سازمان می باشد.این امر باعث دیده نشدن قسمتی از ارزشهای بوجود آمده در سازمان خواهد شد. مقالهحاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر