تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 115-144

چکیده
  بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفتنسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنهاابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی،عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ...  بیشتر