ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 145-170

چکیده
  بسیاری از شرکتها به منظور کاهش هزینه ها، بهبود خدمات مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی در حالپیگیری تولید چابک هستند. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه-های رقابتی مطرح است. در این پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه مبحث چابکی، ویژگیها،معیارها و توانمندسازهای آن شناسایی شدهاند و چارچوبی برای اولویتبندی ...  بیشتر