تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندیهای رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد

شمس الدین ناظمی؛ فاطمه خریدار

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندیهای رقابتی موردبررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمینیکپارچه )یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی( و توانمندیهای رقابتی )هزینه،کیفیت، تحویل، نوآوری محصول( با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرارگرفتهاست. دادهها از مدیران 44 شرکت متوسط و بزرگ ...  بیشتر

بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک

فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی؛ ابراهیم مشرقی

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 49-70

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعه ادبیات موضوع به منظور رسیدن به مدل مفهومی و مناسب از فرایند برنامه ریزی استراتژیک و سنجش میزان کاربردی بودن مدل مفهومی ارایه شده می باشد. این تحقیق در بین چهار شهرک صنعتی در استان خراسان رضوی صورت پذیرفته و مدیران ارشد این شرکتها که در تدوین برنامه های کلان و جهت گیری استراتژیک سازمان مشارکت فعال دارند جامعه آماری ...  بیشتر