تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندیهای رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد

شمس الدین ناظمی؛ فاطمه خریدار

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندیهای رقابتی موردبررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمینیکپارچه )یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی( و توانمندیهای رقابتی )هزینه،کیفیت، تحویل، نوآوری محصول( با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرارگرفتهاست. دادهها از مدیران 44 شرکت متوسط و بزرگ ...  بیشتر